mercoledì 13 luglio 2016

Posao za medicinare u Italiji- proces dobijanja radne dozvolePoslednjih meseci našu javnost preplavile su informacije o odlasku medicinskih radnika u Nemačku, gde im se nude dobri uslovi rada, a sam proces nostrifikacije dokumenata je prilično jednostavan. Rekla bih da to nije novost, naši medicinski radnici, najčešće lekari, već godinama odlaze u zemlje u kojima mogu da se usavršavaju i napreduju. Koje su zemlje u nekom momentu aktuelne, lako je zaključiti iz potražnje u školama stranih jezika. Pre nekih 5-6 godina to je bio slovenački, sve vreme je aktuelan norveški, a može se reći i nemački. Pitate se gde je tu italijanski i potražnja za medicinskim radnicima u Italiji? Odlazak naših medicinara u Italju nije masovan, delimično i zbog naizgled komplikovane procedure za dobijanje radne dozvole i procesa podnošenja zahteva italijanskom Ministarstvu zdravlja. Želela bih da naglasim da u ovom tekstu neću davati savete kako i gde da pronađete posao u Italiji, već da vam na osnovu svog prevodilačkog iskustva, radeći za klijente neophodneprevode za dobijanje radne dozvole, olakšam da pravilno pripremite neophodne dokumente. 
Photo credit: trevisotoday.it


Na početku, ko i zašto bira Italiju kao profesionalno odredište? Razlozi su različiti, od onih lične prirode, do činjenice da je zdravstveni sistem u Italiji dobro uređen i da ima prostora za naučni rad i profesionalno usavršavanje. Rešavajući upite pacijenata za “Prevodilačko srce- besplatni prevodi medicinskedokumentacije za pacijente kojima je potrebno lečenje u inostranstvu”, saznali smo da se u Italiji leči i veliki broj dece i ljudi iz Srbije, uglavnom kada iscrpe mogućnosti lečenja kod nas i kada su neophodne transplantacije. Na prestižnim univerzitetskim klinikama vrše se komplikovani zahvati i sprovode savremeni protokoli lečenja, koji zahtevaju najkvalitetniji medicinski kadar, što opravdava rigorozne kriterijume kod dodele radnih dozvola strancima. Osim želje da napreduju u profesiji i da rade tamo gde će njihov rad biti cenjen, medicinski radnici (i ne samo oni) biraju Italiju kao prijatno mesto za život i porodicu. Ako i vi to imate u planovima za budućnost, onda se pažljivo pripremite za ono što vas čeka.

Pored stečene fakultetske diplome, neophodno je znanje jezika bar na B2 nivou za rad u Italiji. U slučajevima da idete na usavršavanje, specijalističke i doktorske studije na engleskom jeziku, paralelno ćete učiti i italijanski i imaćete dovoljno vremena da ga usavršite na licu mesta. Ako planirate da radite u Italiji, počnite da ga učite što pre, bar 2 godine pre odlaska, jer ćete sa pacijentima i kolegama svakodnevno komunicirati na italijanskom jeziku, dakle, morate ovladati jezikom na upotrebnom nivou. Posedovanje fakultetske diplome ili škole strukovnih studija neophodno je i za medicinske sestre. Završena srednja medicinska škola više nije dovoljna kao nekada, jer u italijanskom obrazovnom sistemu ne postoji srednja medicinska škola. Ako nakon srednje medicinske nemate najmanje dve godine visokoškolskog obrazovanja (nekadašnja viša medicinska, danas Fakultet za zdravstvenu negu) nemojte aplicirati za radnu dozvolu u Italiji, već se usmerite ka daljem usavršavanju u matičnoj zemlji ili na italijanskim univerzitetima čija je ponuda studija za sticanje fakultetskih diploma iz medicinske struke vrlo široka. 
Photo credit: sardiniapost.it


Ako ste zdravstveni radnik sa iskustvom i licencom za rad, prvi korak za vas je “Dichiarazione di valore” u italijanskom Konzulatu u Beogradu. Uz dostavu prevedenih dokumenata o završenim studijama o čemu sam ranije pisala, medicinari dostavljaju i potvrdu o radnom odnosu od poslodavca, a ukoliko nemaju radnog iskustva, potvrdu o validnosti kvalifikacije koju izdaje Ministarstvo prosvete Republike Srbije, kao i uverenje o položenom stručnom ispitu. Ove dokumente mora prevesti sudski tumač uz overu Haškim apostilom (apostil mora biti i na originalu i na prevodu). 

Nakon toga, posetite web stranicu: http://www.salute.gov.it/ProfessioniSanitariePubblico/ i pre nego što unesete svoje podatke da biste dobili odgovarajući formular koji prilažete uz dokumente, sa desne strane kliknite na “Riconoscimento titoli esteri Paesi non EU”. Ispod će vam se otvoriti razne kvalifikacije, od kojih ćete izabrati svoju i kada na nju kliknete otićićete na sledeću stranu sa koje ćete skinuti dva dokumenta, od kojih je prvi formular za apliciranje, koji ste već mogli dobiti ako ste popunili podatke na prethodnoj strani, a drugi je spisak dokumentacije koja vam je potrebna.

Ako ste farmaceut, lekar ili stomatolog, “najobimnija stavka” na tom spisku je prevod nastavnih planova i programa. Na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, na primer, ti planovi su objedinjeni u jednu knjigu, koju kupujete na samom Fakultetu i upoređujete da li se ti planovi poklapaju sa spiskom položenih ispita koji se nalaze u Dodatku diplomi. Ukoliko se ne poklapaju, neophodno je da na katedri na kojoj ste studirali tražite posebno planove i programe za ispite koji nisu prisutni u pomenutoj knjizi. Takođe, ove programe morate overiti na Fakultetu, gde će vam na poslednjoj strani napisati vaše lične podatke uz potvrdu kada ste diplomirali i na kojoj studijskoj grupi. I original i prevod plana i programa moraju biti overeni haškim apostilom.  Medicinske sestre, odnosno, imaoci fakultetskih diploma iz zdravstvene nege, ne moraju da dostave prevedene planove i programe, već samo transkript ocena, odnosno dodatak diplomi preveden i overen Haškim apostilom.
Photo credit: insalutenews.it


Od dokumenata koji se overavaju Haškim apostilom za sve profesije neophodno je dostaviti:
-Diplomu fakulteta (overeni prevod diplome podnosite i za “Dichiarazione di Valore”, pa je zato najbolje da taj dokument odmah overite u dva primerka)
- - Uverenje o položenom stručnom ispitu (napravite odmah 2 overena primerka prilikom sakupljanja dokumentacije za “Dichiarazione di valore”)
-   - Uverenje o upisu u strukovnu Komoru (lekarsku, farmaceutsku, stomatološku...)
-   -  Dodatak diplomi ili transkript ocena sa detaljnim podacima o položenim ispitima, obimu nastave, prenosivim bodovima (za “Dichiarazione di valore” možete priložiti ovaj dokument na engleskom, ako vam ga je Fakultet izdao i na srpskom i na engleskom, ali za radnu dozvolu neophodno je da dodatak diplomi bude preveden na italijanski od stane sudskog tumača i overen Haškim apostilom, kako original, tako i prevod).

Osim toga, prilažete i “Dichiarazione di valore” koje vam je prethodno izdalo italijansko konzularno predstavništvo.

Od dokumenata koji se ne overavaju Haškim apostilom, već je dovoljno da ih prevede i overi,  potrebni su vam:
-  - Uverenje da protiv vas nije izrečena mera zabrane obavljanja profesionalne delatnosti, a ako niste u mogućnosti da dobijete tu potvrdu, možete priložiti potvrdu iz Suda, tzv. Certificato penale. Ove potvrde ne smeju biti starije od 3 meseca.
-   - Dokumenti koji detaljno opisuju vaše eventualno radno iskustvo (na primer: kopija pripravničke knjižice, uverenje o pripravničkom stažu, njegovom trajanju i broju radnih sati, ugovor o radu u kojem su opisana vaša profesionalna zaduženja, kopija radne knjižice itd)
-  -  Curriculum Vitae na italijanskom sa vašim svojeručnim potpisom.

Photo credit: liveuniversity.it

U svakom slučaju, na formularima sa sajta, proverite da li je za vašu kvalifikaciju sem navedenih dokumenata potrebno još nešto. Kada sakupite svu dokumentaciju, potrebno je da je ponovo odnesete u italijanski Konzulat, da vam je službenici pregledaju i nalepe na svaki dokument potvrdu da su to obavili. Uz aplikaciju neophodno je da na formular zalepite taksenu marku od 16 evra. Na kraju, ostaje vam da odaberete na koji način ćete dokumentaciju dostaviti u Italiju. Ukoliko je nosite lično, morate zakazati termin preko call centra (ovo savetujem samo ako veoma dobro vladate italijanskim), a ukoliko šaljete poštom, konsultujte se najpre putem elektronske pošte sa osobom koja odgovorna za vaše studijsko zvanje (na stranici sa koje ste skinuli formulare, pronaćićete ime, telefonski broj i mejl u sekciji @Contatti) oko tačne adrese na koju dokumentaciju šaljete. Vrlo je važno da navedete u aplikaciji vaše tačne kontakte, odnosno kućnu adresu na koju primate poštu, jer će vam odgovor o ishodu aplikacije stići pismenim putem na adresu koju ste naveli, u roku od 3 meseca. Imajte u vidu da vam se dokumenti koje ste poslali ne vraćaju, pa bi bilo dobro da skenirate sve što šaljete i sačuvate u digitalnom formatu.
 

Na kraju vam ostaje da sačekate odgovor i da usavršavate italijanski, jer nije isključeno da ćete morati da polažete na italijanskom diferencijalne ispite (ukoliko analizom prevoda plana i programa studija ustanove da niste polagali neke ispite ili neke oblasti koje se za isto studijsko zvanje polažu u Italiji), kao i ispit za licencu. Da li je sve vredno truda nadam se da će me uskoro obavestiti dve devojke koje su magistri farmacije, jedna koja je završila stomatologiju i jedna koja je organizator zdravstvene nege- medicinska sestra sa dugogodišnjim radnim iskustvom. Pošto sam ih pratila u celom gore opisanom procesu nadam se i priželjkujem da dobiju pozitivan odgovor. Jer za takav poduhvat osim stručnosti potrebna je i hrabrost.